Actualiteiten arbeidsrecht

Renzo Ter Haseborg en Yvette Kouwenberg

Update ZZP dossier

Op 9 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verder wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

Over de inhoud van een nieuwe regeling heeft de Minister op 15 december 2017 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met als titel ‘Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt’. Over het zzp dossier schrijft de Minister onder meer:

  • Voor opdrachtgevers zal duidelijkheid worden gegeven over de arbeidsrelatie door middel van de invoering van de opdrachtgeversverklaring. De opdrachtgeversverklaring kan worden verkregen na het invullen van een webmodule.
  • In de webmodule zal het gezagscriterium, als vereiste voor een arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee krijgt de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.
  • Het kabinet treft eveneens maatregelen die er op zien dat: (i) schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen; en (ii) professionals aan de bovenkant meer ruimte krijgen.
  • Het streven is de maatregelen en de opdrachtgeversverklaring per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)

De meest relevante wijzigingen per 1 januari 2018 zijn op hoofdlijnen:

  • Het wettelijk minimumloon bedraagt voor werknemers vanaf 22 jaar met een voltijd dienstverband EUR 1.578,00 bruto per maand, exclusief vakantiebijslag.
  • Het wettelijk minimumloon geldt nu ook voor extra werk (de uren buiten het contract). Over het overwerkloon is de vakantiebijslag eveneens verschuldigd.
  • Het wettelijk minimumloon is tevens van toepassing op een ‘overeenkomst tegen beloning’ (een overeenkomst van opdracht of bijvoorbeeld aanneming van werk), maar geldt niet voor zelfstandig ondernemers en gastouders die kinderen thuis opvangen.

Nieuw plafond wettelijke transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2018 is de wettelijke transitievergoeding gemaximeerd op EUR 79.000 bruto, tenzij het bruto jaarsalaris van de werknemer meer bedraagt. Dan geldt dat als maximum.

Aanpassing maximumdagloon

Het maximumdagloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op EUR 209,26 bruto.

AOW-gerechtigde leeftijd opgehoogd

Per 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd opgehoogd naar 66 jaar.

 

This entry was posted in Nieuws, Nieuws. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.