Nieuws

 • Het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’ Silvie Wertwijn en Tessa de Mönnink In nummer 3 (september 2016) van het Tijdschrift voor Internetrecht is een artikel verschenen van Silvie Wertwijn en Tessa de Mönnink over het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’. Middels deze link kunt u het gehele artikel lezen.
 • Contracten & distributie Tessa de Mönnink   Hieronder volgt een update over de recente ontwikkelingen op het gebied van contracten en distributie. ACM beboet webwinkels voor overtreden regels terugbetaling De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd van 500.000 euro aan webwinkel-eigenaar T.O.M. bv en haar twee directeuren voor het overtreden van de regels voor terugbetaling bij annulering van bestellingen. ...
 • Wijziging rechtspositie ambtenaren op komst Dorienke de Grave-Verkerk Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “normalisering rechtspositie ambtenaren” aangenomen. Het doel van het wetsvoorstel is vereenvoudiging en modernisering van de ambtelijke rechtspositie. Van oudsher – bij invoering van de Ambtenarenwet in 1929 – is de positie van de ambtenaar juridisch goed geregeld, vanuit behoefte van de overheid aan ...
 • Nieuwe regels voor online retailers Micheline Don De interne markt is een dagelijkse realiteit voor consumenten wanneer zij reizen, aankopen doen en betalingen verrichten. Consumenten en ondernemers moeten vertrouwen kunnen hebben in onlinetransacties, zowel in eigen land als daarbuiten. Om die reden heeft de EU onlangs een platform voor online dispute resolution (ODR) geïntroduceerd, wat een betrouwbare, eenvoudige en betaalbare oplossing ...
 • Update over de Nederlandse Franchise Code Tessa de Mönnink                                                                 Inleiding en achtergrond   De franchise branche in Nederland is al enige tijd druk met de Nederlandse franchise code, waaraan sinds begin 2015 is gewerkt door een Schrijfcommissie, bestaande uit twee leden die franchisenemers belangen zouden behartigen, twee leden die franchisegevers belangen zouden behartigen, hierbij ondersteund door twee leden die geleverd werden vanuit het ...
 • Opdrachtovereenkomst ZZP’ers op de schop! Renzo Ter Haseborg In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Deze laatste groep is verplicht loonbelasting en sociale premies af te dragen over het ontvangen loon. Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: de “Wet”) wordt geprobeerd schijnzelfstandigheid terug te dringen. Met de Wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie ...
 • Houders van EU-merken opgelet! Silvie Wertwijn Met ingang van 23 maart jl. is de Europese merkenwetgeving op een aantal punten gewijzigd. Zowel de Merkenrichtlijn (bindende EU-richtlijnen voor de wetgeving in de lidstaten) als de Merkenverordening (wetgeving ten aanzien van het EU-merk) is aangepast. De wijzigingen in de Merkenrichtlijn hoeven pas over enige tijd in de nationale wetgeving te worden geïmplementeerd ...
 • Medezeggenschap: toetsing business case bij adviesplichtige besluiten (art. 25 WOR) Door Dorienke de Grave-Verkerk Bij belangrijke besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de medezeggenschap in de organisatie (OR, COR, GOR enz.). Hierbij kan verschil van mening ontstaan over de business case, is uitvoering van het besluit wel haalbaar en gaat het leiden tot het beoogde doel? De klassieke leer is dat de rechter – voor ...
 • Privacyrecht, recente ontwikkelingen Silvie Wertwijn In de maand oktoberzijn er door het Europees Hof van Justitie twee belangrijke arresten gewezen op het gebied van het privacyrecht. Weltimmo Op 1 oktober 2015 wees het Hoff arrest in de zaak Weltimmo. Weltimmo is een in Slowakije geregistreerde vennootschap, die een vastgoedwebsite beheert voor in Hongarije gelegen onroerend goed. In verband hiermee verwerkt zij ...
 • De herplaatsingsverplichting voor de werkgever in 7 stappen Renzo Ter Haseborg Wanneer moet een werkgever zich inspannen om een werknemer te herplaatsen? Artikel 7:669 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien daar een redelijke grond voor bestaat en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of ...
 • Signaleringen Arbeidsrecht Barbara Spliet Uitvoeringsregels UWV Eind november 2015 zijn twee besluiten gepubliceerd: Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 en het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015. In deze besluiten zijn regels opgenomen die de WWZ en de Ontslagregeling verder uitwerken. In deze regelingen is bijvoorbeeld opgenomen welke documenten moeten worden toegevoegd om aannemelijk te maken dat ...
 • Zelfreguleringsproces Franchise Tessa de Mönnink De franchise branche in Nederland is verdeeld, er bestaat onvoldoende draagvlak voor de concept Nederlandse Franchise Code; biedt de alternatieve DFA Gedragscode Franchise misschien nog een uitweg? De meeste franchiseformules zijn het onderling wel eens; de NFC is een onwerkbare code, die meer leidt tot polarisatie dan tot vereniging. Dit terwijl franchise een ultieme ...
 • WWZ en scholing Barbara Spliet   Met de invoering van de WWZ wordt scholing van werknemers nog belangrijker. In de WWZ komt scholing diverse malen (al dan niet als verplichting voor de werkgever) terug: 1. Specificatie goed werkgeverschap (artikel 7:611a BW) Allereerst is een nadere uitwerking van het goed werkgeverschap opgenomen in de wet: de werkgever moet de werknemer in staat stellen ...
 • Pensioenontslag onder de WWZ Renzo Ter Haseborg 1. Pensioenontslag Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal per 1 juli 2015, tenzij (individueel of collectief) schriftelijk anders is overeengekomen, de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer op kunnen zeggen tegen of na de dag waarop de werknemer recht krijgt op een uitkering op grond van de AOW of op grond ...
 • Aandachtspunten WWZ voor onmiddellijke toepassing Dorienke de Grave-Verkerk   Bedenktijd: vanaf 1 juli heeft de werknemer bedenktijd na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of het akkoord met de opzegging. De werknemer kan in deze periode op de afspraken terugkomen. Werkgever dient werknemer schriftelijk op de bedenktijd te wijzen. Dit zal moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst of bevestiging van de instemming van ...
 • Nederlandse Franchise Code maakt van franchise vreemde eend in de bijt June 29, 2015 Door de Code lijkt het erop dat franchisenemers op de stoel van franchisegever mogen zitten en dat franchisenemers meer bescherming gaan genieten dan werknemers en handelsagenten. Schiet de Code zijn doel voorbij?   Sinds vorige week dinsdag 16 juni ligt het eerste concept van de Nederlandse Franchise Code ter consultatie voor op initiatief van het ...
 • AANPASSINGEN CGR GEDRAGSCODE GENEESMIDDELENRECLAME Door Silvie Wertwijn De stichting Code Geneesmiddelenreclame (“CGR”) stelt gedragsregels vast voor reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. De CGR Gedragscode Geneesmiddelenreclame is per 1 januari 2015 op een aantal belangrijke punten aangepast. In vogelvlucht een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. Redelijke maaltijdkosten gemaximeerd Maximumbedragen voor redelijke gastvrijheidskosten bij wetenschappelijke bijeenkomsten (EUR 500) en ...
 • Auteursrecht: de geoorloofde parodie Door Micheline Don Het auteursrecht beschermt allerhande werken, van boeken tot kunst, van ontwerpen en vormgeving tot muziek. De auteursrechthebbende kan een ander – kort gezegd – verbieden zijn werk in meer of mindere mate te kopiëren. Een uitzondering op dat verbod is de parodie, binnen bepaalde grenzen moet een bespotting van het werk kunnen. Wat ...
 • Franchise problematiek: het doorvoeren van wijzigingen in de franchiseformule Door Tessa de Mönnink   Een franchisenemer is een vrije ondernemer maar in sterke mate gebonden aan de voorschriften van de franchisegever. Dat is begrijpelijk met het oog op het in stand houden van een krachtige formule. Maar tijden veranderen en zo ook de economie. Dit kan ertoe leiden dat de franchiseformule aanpassing verdient om succesvol te ...
 • Wijzigingen arbeidsrecht en pensioenrecht per 1 januari 2015 Door Dorienke de Grave-Verkerk, Barbara Spliet, Renzo Ter Haseborg In het arbeidsrecht en pensioenrecht zijn er een groot aantal zaken veranderd per 1 januari 2015 door de invoering van de Wet werk en zekerheid (o.a. aanzegtermijn, proeftijd, concurrentiebeding), aanpassingen ten aanzien van de opbouw van pensioen (verlagen maximale opbouw percentages en begrenzing pensioengevend salaris op EUR ...