Nieuws

 • Actualiteiten arbeidsrecht Renzo Ter Haseborg en Yvette Kouwenberg Update ZZP dossier Op 9 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verder wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen ...
 • Signaleringen franchise & distributie Tessa de Mönnink Er zijn een aantal interessante ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan op het gebied van franchise & distributie: Wetsvoorstel franchise ‘on hold’ Allereerst is het wetsvoorstel franchise, waarover in 2017 nog een internetconsultatie werd gehouden, in oktober 2017 ‘on hold’ gezet. In het regeerakkoord Rutte III dat op 10 oktober 2017 werd gepresenteerd ...
 • Signaleringen medezeggenschap: beloning, adviesrecht bij verkoop onderneming, medezeggenschap en rol toezichthouder en privacy Dorienke de Grave en Barbara Spliet Het medezeggenschapsrecht blijft in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele signaleringen voor iedereen die zich bezig houdt met medezeggenschap of daarin geïnteresseerd is. Informatieplicht beloning (komende regelgeving) De bestuurders van bedrijven waar ten minste 100 personen werkzaam zijn moeten elk jaar met de ondernemingsraad in gesprek gaan over de hoogte en de inhoud van de ...
 • Bescherm uw bedrijfsgeheimen Micheline Don Per 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen in de Nederlandse wet zijn verwerkt, het wetsvoorstel hiervoor is momenteel in behandeling. De nieuwe wet moet houders van bedrijfsgeheimen meer mogelijkheden bieden op te treden tegen onrechtmatig gebruik van hun bedrijfsgeheimen. Wat is een bedrijfsgeheim Bedrijfsgeheimen of geheime know-how zijn informatie: die niet algemeen bekend of toegankelijk ...
 • Kan een kunstwerk een merk zijn? Silvie Wertwijn In het najaar van 2015 hield het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) een marketingactie. Iedereen die tijdens de actieperiode een beeldmerk bij het BBIE deponeerde, kreeg het beeldmerk op canvas als schilderij cadeau. Hierop deponeerde het Amsterdamse merkenbureau Chiever het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn als beeldmerk bij het BBIE voor ...
 • Yvette Kouwenberg nieuw teamlid Per 1 januari 2018 is Yvette Kouwenberg verbonden aan ons kantoor. Yvette is sinds 2008 advocaat en heeft zich altijd volledig toegelegd op het arbeidsrecht. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van individueel en collectief ontslagrecht, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, geschillen over een concurrentie- en relatiebeding en de overeenkomst van opdracht. In 2015 heeft Yvette ...
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum Silvie Wertwijn Op 16 maart 2017 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet (GMW) in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel verhoogt de maximale wettelijke hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de Geneesmiddelenwet van EUR 450.000,= naar maar liefst EUR 820.000,=. De voorgenomen verhoging is ...
 • Het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’ Silvie Wertwijn en Tessa de Mönnink In nummer 3 (september 2016) van het Tijdschrift voor Internetrecht is een artikel verschenen van Silvie Wertwijn en Tessa de Mönnink over het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’. Middels deze link kunt u het gehele artikel lezen.
 • Contracten & distributie Tessa de Mönnink   Hieronder volgt een update over de recente ontwikkelingen op het gebied van contracten en distributie. ACM beboet webwinkels voor overtreden regels terugbetaling De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd van 500.000 euro aan webwinkel-eigenaar T.O.M. bv en haar twee directeuren voor het overtreden van de regels voor terugbetaling bij annulering van bestellingen. ...
 • Wijziging rechtspositie ambtenaren op komst Dorienke de Grave-Verkerk Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “normalisering rechtspositie ambtenaren” aangenomen. Het doel van het wetsvoorstel is vereenvoudiging en modernisering van de ambtelijke rechtspositie. Van oudsher – bij invoering van de Ambtenarenwet in 1929 – is de positie van de ambtenaar juridisch goed geregeld, vanuit behoefte van de overheid aan ...
 • Nieuwe regels voor online retailers Micheline Don De interne markt is een dagelijkse realiteit voor consumenten wanneer zij reizen, aankopen doen en betalingen verrichten. Consumenten en ondernemers moeten vertrouwen kunnen hebben in onlinetransacties, zowel in eigen land als daarbuiten. Om die reden heeft de EU onlangs een platform voor online dispute resolution (ODR) geïntroduceerd, wat een betrouwbare, eenvoudige en betaalbare oplossing ...
 • Update over de Nederlandse Franchise Code Tessa de Mönnink Inleiding en achtergrond De franchise branche in Nederland is al enige tijd druk met de Nederlandse franchise code, waaraan sinds begin 2015 is gewerkt door een Schrijfcommissie, bestaande uit twee leden die franchisenemers belangen zouden behartigen, twee leden die franchisegevers belangen zouden behartigen, hierbij ondersteund door twee leden die geleverd werden vanuit het Ministerie ...
 • Opdrachtovereenkomst ZZP’ers op de schop! Renzo Ter Haseborg In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Deze laatste groep is verplicht loonbelasting en sociale premies af te dragen over het ontvangen loon. Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: de “Wet”) wordt geprobeerd schijnzelfstandigheid terug te dringen. Met de Wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie ...
 • Houders van EU-merken opgelet! Silvie Wertwijn Met ingang van 23 maart jl. is de Europese merkenwetgeving op een aantal punten gewijzigd. Zowel de Merkenrichtlijn (bindende EU-richtlijnen voor de wetgeving in de lidstaten) als de Merkenverordening (wetgeving ten aanzien van het EU-merk) is aangepast. De wijzigingen in de Merkenrichtlijn hoeven pas over enige tijd in de nationale wetgeving te worden geïmplementeerd ...
 • Medezeggenschap: toetsing business case bij adviesplichtige besluiten (art. 25 WOR) Door Dorienke de Grave-Verkerk Bij belangrijke besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de medezeggenschap in de organisatie (OR, COR, GOR enz.). Hierbij kan verschil van mening ontstaan over de business case, is uitvoering van het besluit wel haalbaar en gaat het leiden tot het beoogde doel? De klassieke leer is dat de rechter – voor ...
 • Privacyrecht, recente ontwikkelingen Silvie Wertwijn In de maand oktoberzijn er door het Europees Hof van Justitie twee belangrijke arresten gewezen op het gebied van het privacyrecht. Weltimmo Op 1 oktober 2015 wees het Hoff arrest in de zaak Weltimmo. Weltimmo is een in Slowakije geregistreerde vennootschap, die een vastgoedwebsite beheert voor in Hongarije gelegen onroerend goed. In verband hiermee verwerkt zij ...
 • De herplaatsingsverplichting voor de werkgever in 7 stappen Renzo Ter Haseborg Wanneer moet een werkgever zich inspannen om een werknemer te herplaatsen? Artikel 7:669 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien daar een redelijke grond voor bestaat en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of ...
 • Signaleringen Arbeidsrecht Barbara Spliet Uitvoeringsregels UWV Eind november 2015 zijn twee besluiten gepubliceerd: Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 en het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015. In deze besluiten zijn regels opgenomen die de WWZ en de Ontslagregeling verder uitwerken. In deze regelingen is bijvoorbeeld opgenomen welke documenten moeten worden toegevoegd om aannemelijk te maken dat ...
 • Zelfreguleringsproces Franchise Tessa de Mönnink De franchise branche in Nederland is verdeeld, er bestaat onvoldoende draagvlak voor de concept Nederlandse Franchise Code; biedt de alternatieve DFA Gedragscode Franchise misschien nog een uitweg? De meeste franchiseformules zijn het onderling wel eens; de NFC is een onwerkbare code, die meer leidt tot polarisatie dan tot vereniging. Dit terwijl franchise een ultieme ...
 • WWZ en scholing Barbara Spliet   Met de invoering van de WWZ wordt scholing van werknemers nog belangrijker. In de WWZ komt scholing diverse malen (al dan niet als verplichting voor de werkgever) terug: 1. Specificatie goed werkgeverschap (artikel 7:611a BW) Allereerst is een nadere uitwerking van het goed werkgeverschap opgenomen in de wet: de werkgever moet de werknemer in staat stellen ...
 • Pensioenontslag onder de WWZ Renzo Ter Haseborg 1. Pensioenontslag Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal per 1 juli 2015, tenzij (individueel of collectief) schriftelijk anders is overeengekomen, de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer op kunnen zeggen tegen of na de dag waarop de werknemer recht krijgt op een uitkering op grond van de AOW of op grond ...
 • Aandachtspunten WWZ voor onmiddellijke toepassing Dorienke de Grave-Verkerk   Bedenktijd: vanaf 1 juli heeft de werknemer bedenktijd na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of het akkoord met de opzegging. De werknemer kan in deze periode op de afspraken terugkomen. Werkgever dient werknemer schriftelijk op de bedenktijd te wijzen. Dit zal moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst of bevestiging van de instemming van ...
 • Nederlandse Franchise Code maakt van franchise vreemde eend in de bijt June 29, 2015 Door de Code lijkt het erop dat franchisenemers op de stoel van franchisegever mogen zitten en dat franchisenemers meer bescherming gaan genieten dan werknemers en handelsagenten. Schiet de Code zijn doel voorbij?   Sinds vorige week dinsdag 16 juni ligt het eerste concept van de Nederlandse Franchise Code ter consultatie voor op initiatief van het ...
 • AANPASSINGEN CGR GEDRAGSCODE GENEESMIDDELENRECLAME Door Silvie Wertwijn De stichting Code Geneesmiddelenreclame (“CGR”) stelt gedragsregels vast voor reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. De CGR Gedragscode Geneesmiddelenreclame is per 1 januari 2015 op een aantal belangrijke punten aangepast. In vogelvlucht een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. Redelijke maaltijdkosten gemaximeerd Maximumbedragen voor redelijke gastvrijheidskosten bij wetenschappelijke bijeenkomsten (EUR 500) en ...
 • Auteursrecht: de geoorloofde parodie Door Micheline Don Het auteursrecht beschermt allerhande werken, van boeken tot kunst, van ontwerpen en vormgeving tot muziek. De auteursrechthebbende kan een ander – kort gezegd – verbieden zijn werk in meer of mindere mate te kopiëren. Een uitzondering op dat verbod is de parodie, binnen bepaalde grenzen moet een bespotting van het werk kunnen. Wat ...
 • Franchise problematiek: het doorvoeren van wijzigingen in de franchiseformule Door Tessa de Mönnink   Een franchisenemer is een vrije ondernemer maar in sterke mate gebonden aan de voorschriften van de franchisegever. Dat is begrijpelijk met het oog op het in stand houden van een krachtige formule. Maar tijden veranderen en zo ook de economie. Dit kan ertoe leiden dat de franchiseformule aanpassing verdient om succesvol te ...
 • Wijzigingen arbeidsrecht en pensioenrecht per 1 januari 2015 Door Dorienke de Grave-Verkerk, Barbara Spliet, Renzo Ter Haseborg In het arbeidsrecht en pensioenrecht zijn er een groot aantal zaken veranderd per 1 januari 2015 door de invoering van de Wet werk en zekerheid (o.a. aanzegtermijn, proeftijd, concurrentiebeding), aanpassingen ten aanzien van de opbouw van pensioen (verlagen maximale opbouw percentages en begrenzing pensioengevend salaris op EUR ...
 • Gewijzigde regels omtrent verkoop aan consumenten per 13 juni 2014 Met ingang van 13 juni 2014 worden nieuwe consumentenrechten van kracht. Deze vloeien voort uit de Europese Richtlijn van 25 oktober 2011 (RL 2011/83 betreffende consumentenrechten) en zijn een aanpassingen van de regels over overeenkomsten tussen handelaren en consumenten. Het gaat om alle overeenkomsten die gesloten worden ‘op afstand’ (zoals via internet en telefoon), ‘buiten ...
 • LICENTIËRING Licenties, ook wel genoemd gebruiksrechten, zijn helemaal met de opkomst van internet, nieuwe vormen van media en technologie, niet meer weg te denken uit de huidige wereld. Licenties komen op allerlei verschillende manieren voor, zo valt te denken aan merklicenties en franchise in de mode en retail, maar ook aan licentiering in de technologische sector, ...
 • Belangrijke wijzigingen arbeidsrecht ophanden Dorienke de Grave-Verkerk en Barbara Spliet Read the English version here Onder het motto “meer werk, meer zekerheid” zullen in 2014 en 2015 wijzigingen in het arbeidsrecht worden doorgevoerd. De wetgever wil het arbeidsrecht en dan vooral het ontslagrecht wijzigen zodat de regels duidelijker zijn, een ontslag goedkoper wordt voor de werkgever en de verschillen in rechten ...
 • Nieuw: Reclame Code Social Media Micheline Don Met ingang van 1 januari 2014 hanteert de Stichting Reclame Code (de zelfregulerende instantie voor reclamezaken) speciale regels voor het voeren van reclamecampagnes via social media zoals Facebook en Twitter. Die regels zijn vervat in de Reclamecode Social Media (RSM). De RSM bepaalt onder meer dat reclame herkenbaar moet zijn voor de consument (door ...
 • Een voorspoedig 2014! Met veel plezier kijken wij terug op de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Wij wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen toe en een voorspoedig, succesvol en inspirerend 2014! Kerst donatie Non-profit In plaats van het verzenden van kerstkaarten, hebben wij besloten een donatie te doen aan een goed doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor ...
 • Newsupdate Intellectuele Eigendom Ugg obtains pan-European injunction for its sheepskin boots 25 oktober 2013 Micheline Don Recently, the Dutch District Court of The Hague granted Deckers Outdoor Corporation (Ugg) relief, based on its Community Design Right (CDR) to the Ugg Bailey Button boot. Ugg is known worldwide for its popular sheepskin boots, which come in all shapes and sizes. As is ...
 • Do’s & dont’s. Aangaan en beëindigen commerciële contracten 27-09-2013 Tessa de Mönnink 1)        Hanteert uw bedrijf algemene voorwaarden, stel deze dan vóór of bij het sluiten van de overeenkomst fysiek ter hand of stuur ze op per post of e-mail en administreer dit goed in uw bedrijf. Indien mogelijk is het goed om de ontvanger de ontvangst ervan te laten bevestigen. 2)        Aan te raden is ...
 • Wet ter bestrijding van betalingsachterstanden in het bedrijfsleven 27-09-2013 Tessa de Mönnink Inleiding en achtergrond Op 16 maart 2013 is de wet ter implementatie van de EU richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties (Richtlijn 2011/7/EU) in Nederland in werking getreden. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het midden- en kleinbedrijf meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan. De richtlijn gaat uit van minimumharmonisatie, zodat lidstaten in hun ...
 • Signaleringen arbeidsrecht en medezeggenschap 27-09-2013 Barbara Spliet Weigeren volledig loon bij niet meewerken aan re-integratie Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde recent dat wanneer de werknemer weigert om een beperkt aantal uur passende arbeid te gaan verrichten, dit de werkgever de mogelijkheid geeft een volledige loonstop toe te passen en niet slechts een pro rata gedeelte van het loon niet meer te betalen. Als ...
 • Beloningen en ontslagvergoeding onder druk 27-09-2013 Dorienke de Grave-Verkerk Crisisheffing van 16% over beloning boven € 150.000,- bruto Over het loon, inclusief bonus en fiscale bijtelling, dat hoger is dan 150.000,- bruto wordt aan werkgevers (niet aan werknemers!) een crisisheffing van 16% opgelegd. Bijvoorbeeld bij een beloning van € 200.000,- bedraagt de extra belasting € 8.000,-. Deze heffing is ingevoerd in 2013 en ...
 • Nazomerbijeenkomst 12 september 2013
 • Themamiddag Intellectueel Eigendom & Fashion 18 september 2013 Op 18 september 2013 organiseert eduLex voor de tweede keer een themamiddag over intellectuele eigendom in de fashion industrie. Van 13.00 tot 17.30 uur praten vier ervaren fashion advocaten, waaronder onze niewe partner Micheline Don, u bij over actuele onderwerpen zoals agentuurovereenkomsten, online bescherming van merken, ontwerpen en exclusiviteit, en recente jurisprudentie auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht. Voorafgaand ...
 • Wet bestrijding betalingsachter- stand handelstransacties Inleiding en achtergrond Op 16 maart 2013 is de wet ter implementatie van de EU richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties (Richtlijn 2011/7/EU) in Nederland in werking getreden. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het midden- en kleinbedrijf meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan. De richtlijn gaat uit van minimumharmonisatie, zodat lidstaten in hun nationale recht bepalingen ...
 • Signaleringen medezeggenschap 08-03-2013 Dorienke de Grave-Verkerk uitbreiding rol sociale partners De SER heeft een Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) ingesteld met als taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en ondernemers en onafhankelijke leden, met een vertegenwoordiger van de overheidswerkgevers als adviserend lid en is medio 2012 van start gegaan. Onlangs heeft de CBM ...
 • Geen maand aftrek opzegtermijn bij ontbindingsprocedure 11-01-2013 Barbara Spliet Met ingang van 1 januari 2013 is het door de Wet vereenvoudiging regelingen UWV niet langer mogelijk bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter de fictieve opzegtermijn met één maand te verkorten. Deze fictieve opzegtermijn heeft invloed op de ingangsdatum van de WW-uitkering, die daardoor een maand later zal ingaan. Door de ...
 • Buitengerechtelijke incassokosten 10-10-2012 Tessa de Mönnink Niet iedereen is ermee bekend, maar er bestaan richtlijnen voor het limiteren van de kosten die je volgens de rechter kan doorbelasten aan een niet-betalende wederpartij. Iedereen kent het voorbeeld van een consument die een relatief klein bedrag te laat betaalt en die vervolgens incassokosten doorbelast krijgt die in geen verhouding staan ...
 • Signaleringen distributierecht – IDI Conferentie in Venetië 04-07-2012 Tessa de Mönnink Tijdens de conferentie in Venetië van de International Distribution Institute (IDI) werden verschillende ontwikkelingen in het distributie, franchise en agentuurrecht nader onderzocht. Onder andere kwam aan de orde de trend dat er steeds minder handelsagenten actief lijken te zijn, en dat deze – gezien de rechtsbescherming die zij genieten, waaronder een goodwillvergoeding bij ...
 • Wijzigingen toezicht en bestuur grote rechtspersonen, bestuurder beursvennootschap niet langer werknemer 03-04-2012 Dorienke de Grave-Verkerk In april 2012 behandelt de Tweede Kamer een staartje aan de wetswijzigingen rond toezicht en bestuur grote rechtspersonen. Het gaat om vennootschappen en stichtingen met een waarde aan activa van meer dan € 17,5 mio en/of een netto-omzet/bedrijfsopbrengsten van meer dan € 35 mio per jaar en/of met een gemiddeld aantal werknemers van ...
 • Ontwikkelingen distributierecht 29-03-2012 Tessa de Mönnink Recentelijk zijn er een tweetal arresten gewezen op het vlak van het distributierecht waar iedereen die te maken heeft met distributiecontracten van op de hoogte zou moeten zijn. Het eerste arrest betreft het Batavus arrest van de Hoge Raad (HR 16 september 2011, LJN BQ2213). Dit is een zeer langslepende kwestie tussen enerzijds Batavus ...
 • Signaleringen in het arbeidsrecht 23-03-2012 Barbara Spliet Rechtsvermoeden Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Werkgevers moeten aan de Arbeidsinspectie bewijzen te kunnen overleggen dat zij aan hun verplichtingen uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag hebben voldaan. Het gaat om bruto betalingen van het loon en de vakantiebijslag en het aantal daadwerkelijk gewerkte uren. De wet, die per 1 maart jl. in werking is getreden, verduidelijkt ...
 • Opdrachtgever op zelfde wijze als werkgever aansprakelijk voor schade door ongeval zzp’er 04-03-2012 Barbara Spliet Op 23 maart jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een bedrijf ook ten opzichte van ingehuurde zzp’ers een zorgplicht heeft en dat bij schending van die zorgplicht het bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld. De uitspraak betrof een zzp’er van wie het been gedeeltelijk moest worden geamputeerd na een ernstig ongeval tijdens de uitvoering ...
 • Signaleringen in het arbeidsrecht 12-12-2011 Barbara Spliet en Loes Sluiter Verlof Minister Kamp heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor het makkelijker wordt om werk te combineren met zorgtaken, bijvoorbeeld voor kinderen of naasten. De werknemer krijgt meer flexibiliteit om de werkweek aan te passen zodat gedurende korte periode het aantal werkuren kan worden verminderd of worden uitgebreid. Wel zal altijd overleg moeten worden ...
 • Tussentijds beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: kan dat? 16-05-2010 Barbara Spliet Het komt regelmatig voor dat werkgever en werknemer in plaats van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan. Dat kan verschillende redenen hebben: zo kan het zijn dat een werknemer alleen nodig is voor een bepaald project of dat een werkgever eerst wil aanzien hoe zijn bedrijf of de werknemer ...
 • Nieuwe Groepsvrijstellingsverordening Verticale Overeenkomsten per 1 juni 2010 17-05-2010 Tessa de Mönnink en Roëlle van Esch Introductie Per 1 juni 2010 wordt de bestaande Europese verordening voor verticale overeenkomsten vervangen door een nieuwe versie: de groepsvrijstellingsverordening voor verticale afspraken (de Groepsvrijstellingsverordening) en de richtsnoeren, die de Groepsvrijstellingsverordening nader specificeren (de Richtsnoeren). De huidige verordening is in 1999 door de Europese Commissie geïntroduceerd en is op 1 ...
 • Opzeggen van een distributieovereenkomst: opzegtermijn van drie jaar 17-05-2010 Tessa de Mönnink Introductie Op 6 april 2010 is een interessant arrest gewezen door het Hof Amsterdam (LJN: BM 2023). Waar er doorgaans vanuit werd gegaan dat een opzegtermijn van langer dan een jaar bij distributieovereenkomsten voorbehouden was aan de meer uitzonderlijke gevallen, heeft het Hof, zonder dat er sprake was van heel bijzondere omstandigheden, geoordeeld dat ...
 • What’s in a name; Agent of Distributeur? 09-02-2010 Tessa de Mönnink Ten onrechte menen partijen wel eens dat als zij een overeenkomst ‘agentencontract’ noemen, zij te maken hebben met een handelsagent en niet met een distributeur, en andersom. Verder weten partijen vaak ook niet precies met wat voor soort tussenpersoon zij te maken hebben; een agent of een distributeur. Dit terwijl het verschillende rechtsfiguren ...
 • Van het turbulentie-team – Ontslag in crisistijd 01-12-2009 Dorienke de Grave Het UWV houdt ieder jaar in november een, doorgaans drukbezocht, congres voor advocaten, bedrijfsjuristen en mediators. Dit jaar was het thema “ontslag in crisistijd”. BrantjesVeerman Advocaten was er natuurlijk bij voor het laatste nieuws en de ontwikkelingen: UWV meldt dat de sectoren transport, distributie en (financiële) dienstverlening hard geraakt zijn door de economische ...
 • Mediation en economische crisis 26-05-2009 mr.Dorienke G.M. de Grave – Verkerk Langlopende conflicten met een leverancier of afnemer of intern, in de bedrijfstop, leggen een onverantwoord beslag op aandacht en energie van de ondernemer. Het conflict gaat onder de huid zitten, ontneemt een heldere blik op de situatie en belemmert de ondernemer in zijn slagkracht. Het loont de moeite na ...