Wijzigingen in het Benelux merkenrecht

Silvie Wertwijn

Per 1 juni as. zijn er enkele wijzigingen in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden. Hierdoor is het voor merkhouders en andere belanghebbenden eenvoudiger om zich tegen het depot van een merk te verzetten, of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten.

Doorhalingsprocedure

Het is nu mogelijk om de nietigheid of vervallenverklaring van een ingeschreven merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te vorderen, vanwege het bestaan van een ouder (conflicterend) merkrecht, niet-gebruik, of indien het merk niet-onderscheidend of beschrijvend is. In het verleden was dat reeds mogelijk middels een procedure bij de rechtbank, maar deze nieuwe administratieve procedure biedt een mooi en eenvoudig alternatief. De procedure bij het BBIE lijkt op de reeds bestaande oppositieprocedure en zal vooral nuttig zijn in gevallen dat er (nog) geen geschil bestaat over het gebruik van een merk, maar een derde er wel belang bij heeft om de betreffende inschrijving uit het register verwijderd te krijgen.

Bekend merk

Bovendien is het sinds 1 juni jl. mogelijk voor de houder van een zogenoemd bekend merk (denk aan Coca-Cola, Adidas of Chanel) om de nietigheid in te roepen van (zie hierboven) of oppositie in te stellen tegen een jonger overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en/of diensten, als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk.

Tot dan waren dergelijke procedures enkel mogelijk op basis van een ouder identiek of overeenstemmend, dan wel bekend merk tegen een jongere aanvrage voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten.

Benelux Gerechtshof

Ten slotte kan nu tegen alle beslissingen van het BBIE (inzake merken, modellen en i-depots) beroep ingesteld worden bij het Benelux Gerechtshof. Voorheen was het mogelijk om beroep in te stellen bij de drie nationale gerechtshoven (Den Haag, Brussel en Luxemburg) tegen weigerings- en oppositiebeslissingen van het BBIE.

Het Benelux Gerechtshof heeft een nieuwe tweede kamer die bevoegd is in hoger beroep te oordelen over de beslissingen van het BBIE. De bedoeling is om hiermee binnen de Benelux meer eenduidige beslissingen te verkrijgen. Het Benelux Gerechtshof is officieel gevestigd in Luxemburg, maar Nederlandse procedures zullen plaats vinden in Den Haag (in het gebouw van de Hoge Raad).

Toekomst

Door de nieuwe procedure bij het BBIE en de extra grond om op te treden,  is het voor merkhouders makkelijker geworden om op te treden tegen jongere conflicterende merkaanvragen/-inschrijvingen. Merkhouders zullen zich er echter ook bewust van moeten zijn dat het voor derden makkelijker wordt om bijvoorbeeld de doorhaling te vorderen van hun ongebruikte of beschrijvende merk.

In 2019 zullen er bovendien nog extra gronden worden toegevoegd aan de doorhalingsprocedure bij het BBIE, zoals de kwade trouw.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.